RODO

RODO

Drogi Użytkowniku,

przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy pliki cookie w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na naszej stronie. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz zablokować cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub opuścić stronę. Poniżej opisujemy naszą politykę prywatności.

Akademickie Radio LUZ informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez RADIO LUZ jest Politechnika Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu. Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest przy pomocy formularza na stronie https://pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych możesz się kontaktować przez e-mail: IOD@pwr.edu.pl;

  1. Akademickie Radio LUZ pozyskuje od Was dane osobowe dlatego, że udostępnia na swoich stronach formularz kontaktowy, gdzie można podawać adres mailowy (oraz imię i nazwisko nieobowiązkowo). Ponadto prowadzimy rekrutację osób chętnych do współpracy z naszą redakcją, a formularz zgłoszeniowy zawiera imię i nazwisko, telefon, adres mailowy. Wreszcie organizujemy konkursy dla naszych słuchaczy i wtedy pozyskujemy od Was imię i nazwisko, telefon, adres mailowy w celu przekazania nagród oraz ogłoszenia laureatów.
  2. Osoby których te dane dotyczą (kandydaci do współpracy czy uczestnicy konkursu) podając nam swoje dane wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora ww. danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania korespondencji, czy nagrody, również adres korespondencyjny. Osoby te przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w konkursie bądź w rekrutacji do Akademickiego Radia LUZ.
  3. Uczestnik przystępując do konkursu Akademickiego Radia LUZ, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
  4. Do zakończenia konkursu bądź rekrutacji można cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach związanych odpowiednio z przeprowadzeniem konkursu czy z rekrutacją, wysyłając na adres e-mail promo@radioluz.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać postępowanie rekrutacyjne albo nazwę konkursu i podawane uprzednio dane osobowe.
  5. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji albo w konkursie (a zatem też z utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody), jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Analogicznie dotyczy to też rekrutacji do współpracy z Akademickim Radiem LUZ.
  6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Akademickiego Radia LUZ i Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu, obsługą kontaktów i korespondencji czy naborów do redakcji Akademickiego Radia LUZ.
  7. Danych osobowych nie przekazujemy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Nie profilujemy niczego na podstawie Waszych danych. Przy rekrutacji i konkursach nie podejmujemy żadnych decyzji wobec Was automatycznie (w rozumieniu RODO) – co najwyżej losowo i bez związku z danymi osobowymi czy jakimikolwiek cechami jakie by Was dotyczyły.
  8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres minimalnie niezbędny do osiągnięcia celu – jeśli chodzi o rekrutację, to do jej zakończenia i przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. Dane uczestników konkursu przetwarzamy nieco dłużej – nie dalej jednak jak przez okres roku od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
  9. Każdej osobie pozostawiającej nam swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. To samo dotyczy prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.